Legislativa pro mykotoxiny

Níže je uveden aktuální přehled legislativy, nejedná se o úplný výčet, ale pro orientaci, o jak nízké limity se jedná, je vhodný.

Odběr vzorků a analýza prováděné při úřední kontrole maximálních limitů stanovených v příloze se provádějí v souladu s nařízením Komise č. 401/2006.

Odběr vzorku je největším zdrojem chyb v celém procesu detekce mykotoxinů. Až 90 % chyb ve stanovení mykotoxinů se přičítá nesprávnému odběru vzorků. Mykotoxiny nejsou v obilí rozloženy stejnoměrně, záleží i na velikosti zrn.

Obsah mykotoxinů se uvádí v ppm (parts per million), tyto jsou použity níže u limitů, nebo ppb (parts per billion). Pro představu, co znamená a jak nepatrná je to koncentrace několik příkladů:

1 mg/kg = 1 ppm

V 1 kg pšenice je cca 30 000 zrn. Jedno zrno ve 30 kg představuje 1 ppm.

V 1 kg písku je 7 – 9 milionů zrn, 7 – 9 zrn z 1 kg je 1 ppm.

1 μg/kg = 1 ppb

1 zrno kukuřice ve 3,5 vagonech

Běžně se vyskytuje situace, kdy v šarži kukuřice bude naprostá většina zrn bez obsahu mykotoxinů, bývá kontaminováno pouze cca 0,1 % zrn. Avšak jednotlivá kontaminovaná zrna mohou obsahovat i několik set tisíc mg/kg (ppm) mykotoxinu. Je to tím, že i plísně rostou na poli nebo v zásobníku obilí nerovnoměrně. Mykotoxiny jsou tvořeny jen za určitých podmínek a nález plísně neznamená automaticky výskyt mykotoxinů. Výsledkem je vyšší koncentrace toxinů v několika ložiscích a nulový obsah toxinů ve zbytku šarže.

Hlavní legislativa – limity

 • Potraviny
  • Nařízení Komise (EU) 2023/915
  • ČSN 46 1100-8
 • Krmiva
  • 2002/32/EC (aflatoxin B1)
  • doporučení komise 2006/576/EC o přítomnosti deoxynivalenolu, zearalenonu, ochratoxinu A, T-2 a HT-2 a fumonisinů v produktech určených ke krmení zvířat – stanoveny tzv. směrné hodnoty

Aflatoxiny

Ohrožené plodiny: kukuřice, proso, ořechy, bavlna

Typ plísně: Aspergillus flavus, parasiticus

Vyvolává rakovinu, oslabuje imunitní systém, způsobuje nechutenství, hepatotoxicita, krvácení ledvin

Ohrožená zvířata: mléčný skot, prasnice, drůbež a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Klimatické podmínky: teplo, vysoká vlhkost (tropy, subtropy)

Limity potraviny                                                                                                         

Všechny druhy obilovin a všechny výrobky pocházející z obilovin včetně zpracovaných výrobků z obilovin

Aflatoxin B1                                                                                                      0,002 ppm

Aflatoxiny celkové                                                                                        0,004 ppm

Kukuřice a rýže

Aflatoxin B1                                                                                                     0,005 ppm

Aflatoxiny celkové                                                                                        0,01 ppm

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti

Aflatoxin B1                                                                                                     0,0001 ppm

Limity krmiva aflatoxin B1:                                                                                     

Všechny krmné suroviny                                                                                  0,02 ppm

Kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy, s výjimkou:                                      0,02 ppm

— kompletních krmiv pro zvířata chovaná pro mléko                                    0,005 ppm

— kompletních krmiv pro telata a jehňata                                                      0,01 ppm

Kompletní krmiva pro prasata a drůbež (kromě mladých zvířat)                0,02 ppm

Ostatní kompletní krmiva                                                                                0,01 ppm

Doplňková krmiva pro skot, ovce a kozy (kromě doplňkových krmiv

pro zvířata chovaná pro mléko, telata a jehňata)                                           0,02 ppm

Doplňková krmiva pro prasata a drůbež (kromě mladých zvířat)                0,02 ppm

Ostatní doplňková krmiva                                                                             0,005 ppm

Vomitoxin (DON, deoxynivalenol)

Ohrožené plodiny: pšenice, ječmen, kukuřice, oves

Typ plísně: Fusarium graminearum

Vyvolává zvracení, odmítání krmiva a průjem

Ohrožená zvířata: skot, prasnice, drůbež, psi, kočky a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Klimatické podmínky: chladno, vlhko (mírné pásmo)

Limity potraviny                                                                                                           

Nezpracované obiloviny jiné než pšenice tvrdá, oves, kukuřice                               1,25 ppm

Nezpracovaná pšenice tvrdá, oves a kukuřice                                                   1,75 ppm

Kukuřice potravinářská pro mlýnské zpracování 0,75 ppm

Obiloviny k přímé spotřebě – obilná mouka, vč. kukuřičné mouky, krupice

a krupičky, semolina, ale i těstoviny, otruby a klíčky                                       0,75 ppm

Pečivo, cukrář. výrobky, sušenky                                                                            0,5 ppm

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti                            0,2 ppm

Limity krmiva                                                                                                                 

Krmné suroviny

 • obiloviny a produkty z obilovin,               vč. pícnin a objemných krmiv   8 ppm
 • vedlejší produkty kukuřice                                                                       12 ppm

Krmné směsi s výjimkou:                                                                                          5 ppm

 • doplňková a kompletní krmiva pro prasata                                        0,9 ppm
 • doplňková a kompletní krmiva pro telata (<4 měsíce), jehňata a kůzlata          2 ppm

Zearalenon (ZON)

Ohrožené plodiny: kukuřice, pšenice, ječmen

Typ plísně: Fusarium graminearum

Vyvolává problémy při reprodukci, narušuje estrogenní rovnováhu – edém vulvy, výhřez vaginy, rozšiřování dělohy, atrofie varlat, atrofie ovarií, rozšiřování mléčných žláz, potraty

Ohrožená zvířata: prasata, drůbež a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Klimatické podmínky: chladno, vlhko (mírné pásmo)

Limit potraviny                                                                                                              

Nezpracované obiloviny jiné než kukuřice                                                          0,1 ppm

Nezpracovaná kukuřice                                                                                 0,35 ppm

Obiloviny určené k přímé lidské spotřebě, obilná mouka kromě kukuřičné, otruby, klíčky                                                                                                                                                        0,075 ppm

Kukuřičná mouka, krupička, krupice                                                                       0,1-0,3 ppm dle frakce

Pečivo, sušenky                                                                                                        0,05 ppm

Limit krmiva                                                                                                                   

Krmné suroviny

 • obiloviny a produkty z obilovin,               vč. pícnin a objemných krmiv     2 ppm
 • vedlejší produkty kukuřice                                                                        3 ppm

Doplňková a kompletní krmiva pro:

 • selata a mladé prasnice                                                                                        0,1 ppm
 • dospělí psi a kočky                                                                                        0,2 ppm
 • prasnice a prasata ve výkrmu                                                                   0,25 ppm
 • telata, mléčný skot, ovce a kozy                                                              0,5 ppm

Fumonisiny

Ohrožená plodina: kukuřice

Typ plísně: Fusarium moniliforme/proliferatum

Vyvolává: rakovinu jícnu, leukoencefalomalacie u koní (ELEM), rakovina jícnu u člověka, plicní edém u prasat, snížení váhy u drůbeže

Vysoce termostabilní

Ohrožená zvířata: koně, prasnice a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Klimatické podmínky: teplo, vlhko (tropy, subtropy)

Limity potraviny (B1 a B2 suma):                                                                           

Nezpracovaná kukuřice                                                                                      4 ppm

Kukuřice a kukuřičné potraviny k přímé spotřebě                                            1 ppm

Kukuřičné snídaňové cereálie a svačinky                                                            0,8 ppm

Kukuřičné příkrmy pro kojence a malé děti                                                        0,2 ppm

Mouka dle frakce                                                                                                1,4-2    ppm  

Limity krmiva                                                                                                                

Krmné suroviny

 • kukuřice a produkty kukuřice                                                                  60 ppm

Doplňková a kompletní krmiva pro:

 • prasata, koně, králíky a domácí zvířata                                                5 ppm
 • ryby                                                                                                                10 ppm
 • drůbež, telata (<4 měsíce), jehňata a kůzlata                                   20 ppm
 • dospělí přežvýkavcie a norci                                                                     50 ppm

Ochratoxin

Ohrožené plodiny : kukuřice, proso, pšenice, ječmen

Typ plísně: Aspergillus ochraceous

Vyvolává rakovinu a dochází k oslabení imunitního systému, poškozuje ledviny, zánět vzduchových vaků

Ohrožená zvířata: drůbež, prasata

Klimatické podmínky : teplo a vlhko + skladová plíseň + toxin (v mírném pásmu)

Limity potraviny                                                                                                           

Nezpracované obiloviny                                                                                        0,005 ppm

Obilné produkty pro přímou spotřebu                                                                 0,003 ppm

Limity krmiva                                                                                                                

Krmné suroviny, obiloviny a výrobky z obilovin                                                 0,25 ppm

Krmné směsi

 • Pro prasata                                                                                                     0,05 ppm
 • Pro drůběž                                                                                                      0,1 ppm
 • Pro kočky a psy                                                                                               0,01 ppm

T-2 / HT-2 toxin

Ohrožené plodiny: oves, pšenice, ječmen, kukuřice

Typ plísně: Fusarium sp.

Vyvolává kožní problémy, krvácení, dochází k oslabení imunitního systému, může dojít až k úmrtí, snížený příjem krmiva, léze v dutině ústní, poškození motorických funkcí, nekróza kůže, krvácivost, zpomalení růstu

Ohrožená zvířata: prasata, drůbež, skot a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Klimatické podmínky: chladno a vlhko (mírné pásmo)

Limity potraviny                                                                                                          

Nezpracované obiloviny a výrobky z obilovin

(údaje o přítomnosti prozatím omezené, maximální limit bude stanoven dle výsledků výzkumu)

Limity krmiva                                                                                                                

Krmné směsi pro kočky                                                                                           0,05 ppm      

Odběr vzorků je nejdůležitější začátek analýzy

 • Odeberte co největší množství vzorku z více míst
 • Použijte proporcionální vzorkovač
 • Testujte vzorek co možná nejdříve
 • Rozmělněte nejméně 1 kg vzorku
 • Rozmělněte vzorek na jemný šrot
 • Použijte co možná největší množství při přípravě samotného vzorku pro analýzu
 • podle nařízení komise 401/2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách:

Hmotnost dílčího vzorku musí být min. 100g, pokud není stanoveno jinak.

Míra výtěžnosti analytů z daných matric je různá, závisí na použité metodě, extrakčních činidlech a v neposlední řadě lidském faktoru. Pohybuje se okolo 60-120%.