Stanovení mykotoxinů

Mykotoxiny jsou toxické metabolity plísní, různé chemické podstaty, vyskytující se v krmivech a potravinách. Poškozují zdraví lidí a způsobují ekonomické ztráty v chovech hospodářských zvířat.

„Když není plíseň, není mykotoxin“ NEPLATÍ !

Podle odhadů je ročně zamořeno zhruba 25% celosvětové produkce obilí. Pokud jsou mykotoxiny přítomny, dochází ke snížení zásob potravin a navýšení výrobních nákladů.

Jedná se vesměs o nízkomolekulární, poměrně rezistentní molekuly vůči chemické, biologické i fyzikální inaktivaci. Mají široké spektrum toxických účinků.

Pokud se již v surovinách vyskytují, lze s nimi těžko bojovat. U potravin je zakázáno mísení za účelem snížení obsahu mykotoxinů, nelze ani přidávat chemické látky za účelem snížení kontaminace. U krmiv je situace jiná.

Stanovení – metody detekce mykotoxinů

 • Tenkovrstvá chromatografie (TLC)
 • Kapalinová chromatografie (LC) s hmotnostní (MS) nebo fluorescenční detekcí
 • Imunoenzymatické metody (ELISA) – kvantitativní, semikvantitativní, jednostandardové, pětistandardové, atp.
 • Screeningové metody (lateral flow – proužkové testy) – provozní kvantitativní stanovení mykotoxinů rychlými testy, strip testy, odečet readerem, jednoduchá příprava i provedení testu

Poslední dvě metody Vám rádi nabídneme, včetně ukázek a zaškolení. Více informací v sekci ELISA testů nebo na vyžádání.

Legislativa

Níže je uveden aktuální přehled legislativy, nejedná se o úplný výčet, ale pro orientaci, o jak nízké limity se jedná, je vhodný.

Odběr vzorků a analýza prováděné při úřední kontrole maximálních limitů stanovených v příloze se provádějí v souladu s nařízeními Komise (ES) č. 1882/2006 ( 1 ), (ES) č. 401/2006 ( 2 ) a (ES) č. 1883/2006 ( 3 ) a směrnicemi Komise 2001/22/ES ( 4 ), 2004/16/ES ( 5 ) a 2005/10/ES ( 6 ).

Odběr vzorku je největším zdrojem chyb v celém procesu detekce mykotoxinů. Až 90 % chyb ve stanovení mykotoxinů se přičítá nesprávnému odběru vzorků. Mykotoxiny nejsou v obilí rozloženy stejnoměrně, záleží i na velikosti zrn.

Obsah mykotoxinů se uvádí v ppm (parts per million), tyto jsou použity níže u limitů, nebo ppb (parts per billion). Pro představu, co znamená a jak nepatrná je to koncentrace několik příkladů:

1 mg/kg = 1 ppm

V 1 kg pšenice je cca 30 000 zrn. Jedno zrno ve 30 kg představuje 1 ppm.

V 1 kg písku je 7 – 9 milionů zrn, 7 – 9 zrn z 1 kg je 1 ppm.

1 μg/kg = 1 ppb

1 zrno kukuřice ve 3,5 vagonech

Běžně se vyskytuje situace, kdy v šarži kukuřice bude naprostá většina zrn bez obsahu mykotoxinů, bývá kontaminováno pouze cca 0,1 % zrn. Avšak jednotlivá kontaminovaná zrna mohou obsahovat i několik set tisíc mg/kg (ppm) mykotoxinu. Je to tím, že i plísně rostou na poli nebo v zásobníku obilí nerovnoměrně. Mykotoxiny jsou tvořeny jen za určitých podmínek a nález plísně neznamená automaticky výskyt mykotoxinů. Výsledkem je vyšší koncentrace toxinů v několika ložiscích a nulový obsah toxinů ve zbytku šarže.

Hlavní legislativa – limity

 • Potraviny
  • nařízení komise ES 1881/2006
 • Krmiva
  • 2003/100/EC (aflatoxin B1)
  • doporučení komise 2006/576/EC

Aflatoxiny

Ohrožené plodiny: kukuřice, proso, ořechy, bavlna

Typ plísně: Aspergillus flavus, parasiticus

Vyvolává rakovinu, oslabuje imunitní systém, způsobuje nechutenství, hepatotoxicita, krvácení ledvin

Ohrožená zvířata: mléčný skot, prasnice, drůbež a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Klimatické podmínky: teplo, vysoká vlhkost (tropy, subtropy)

Limity potraviny                                                                                                            ppm

Všechny druhy obilovin a všechny výrobky pocházející z obilovin včetně zpracovaných výrobků z obilovin

Aflatoxin B1                                                                                                      0,002

Aflatoxiny celkové                                                                                        0,004

Kukuřice a rýže

Aflatoxin B1                                                                                                     0,005

Aflatoxiny celkové                                                                                        0,01

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti

Aflatoxin B1                                                                                                     0,0001

Limity krmiva aflatoxin B1:                                                                                       ppm

Všechny krmné suroviny                                                                                  0,02

Kompletní krmiva pro skot, ovce a kozy, s výjimkou:                                      0,02

— kompletních krmiv pro zvířata chovaná pro mléko                                    0,005

— kompletních krmiv pro telata a jehňata                                                     0,01

Kompletní krmiva pro prasata a drůbež (kromě mladých zvířat)                0,02

Ostatní kompletní krmiva                                                                               0,01

Doplňková krmiva pro skot, ovce a kozy (kromě doplňkových krmiv

pro zvířata chovaná pro mléko, telata a jehňata)                                          0,02

Doplňková krmiva pro prasata a drůbež (kromě mladých zvířat)               0,02

Ostatní doplňková krmiva                                                                            0,005

Vomitoxin (DON, deoxynivalenol)

Ohrožené plodiny: pšenice, ječmen, kukuřice, oves

Typ plísně: Fusarium graminearum

Vyvolává zvracení, odmítání krmiva a průjem

Ohrožená zvířata: skot, prasnice, drůbež, psi, kočky a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Klimatické podmínky: chladno, vlhko (mírné pásmo)

Limity potraviny                                                                                                            ppm

Nezpracované obiloviny jiné než pšenice tvrdá, oves, kukuřice                               1,25

Nezpracovaná pšenice tvrdá, oves a kukuřice                                                   1,75

Obiloviny k přímé spotřebě – obilná mouka, vč. kukuřičné mouky, krupice

a krupičky, semolina, ale i těstoviny, otruby a klíčky                                       0,75

Pečivo, cukrář. výrobky, sušenky                                                                            0,5

Obilné příkrmy a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti                            0,2

Limity krmiva                                                                                                                  ppm

Krmné suroviny

 • obiloviny a produkty z obilovin,               vč. pícnin a objemných krmiv   8
 • vedlejší produkty kukuřice                                                                        12

Krmné směsi s výjimkou:                                                                                          5

 • doplňková a kompletní krmiva pro prasata                                        0,9
 • doplňková a kompletní krmiva pro telata (<4 měsíce), jehňata a kůzlata          2

Zearalenon (ZON)

Ohrožené plodiny: kukuřice, pšenice, ječmen

Typ plísně: Fusarium graminearum

Vyvolává problémy při reprodukci, narušuje estrogenní rovnováhu – edém vulvy, výhřez vaginy, rozšiřování dělohy, atrofie varlat, atrofie ovarií, rozšiřování mléčných žláz, potraty

Ohrožená zvířata: prasata, drůbež a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Klimatické podmínky: chladno, vlhko (mírné pásmo)

Limit potraviny                                                                                                               ppm

Nezpracované obiloviny jiné než kukuřice                                                          0,1

Nezpracovaná kukuřice                                                                                 0,35

Obiloviny určené k přímé lidské spotřebě, obilná mouka kromě kukuřičné, otruby, klíčky                                                                                                                                                        0,075

Kukuřičná mouka, krupička, krupice                                                                       0,1-0,3 dle frakce

Pečivo, sušenky                                                                                                        0,05

Limit krmiva                                                                                                                    ppm

Krmné suroviny

 • obiloviny a produkty z obilovin,               vč. pícnin a objemných krmiv     2
 • vedlejší produkty kukuřice                                                                        3

Doplňková a kompletní krmiva pro:

 • selata a mladé prasnice                                                                                        0,1
 • dospělí psi a kočky                                                                                        0,2
 • prasnice a prasata ve výkrmu                                                                   0,25
 • telata, mléčný skot, ovce a kozy                                                              0,5

Fumonisiny

Ohrožená plodina: kukuřice

Typ plísně: Fusarium moniliforme/proliferatum

Vyvolává: rakovinu jícnu, leukoencefalomalacie u koní (ELEM), rakovina jícnu u člověka, plicní edém u prasat, snížení váhy u drůbeže

Vysoce termostabilní

Ohrožená zvířata: koně, prasnice a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Klimatické podmínky: teplo, vlhko (tropy, subtropy)

Limity potraviny (B1 a B2 suma):                                                                            ppm

Nezpracovaná kukuřice                                                                                      4

Kukuřice a kukuřičné potraviny k přímé spotřebě                                            1

Kukuřičné snídaňové cereálie a svačinky                                                            0,8

Kukuřičné příkrmy pro kojence a malé děti                                                        0,2

Mouka dle frakce                                                                                                1,4-2     

Limity krmiva                                                                                                                 ppm

Krmné suroviny

 • kukuřice a produkty kukuřice                                                                   60

Doplňková a kompletní krmiva pro:

 • prasata, koně, králíky a domácí zvířata                                                5
 • ryby                                                                                                                10
 • drůbež, telata (<4 měsíce), jehňata a kůzlata                                   20
 • dospělí přežvýkavcie a norci                                                                     50

Ochratoxin

Ohrožené plodiny : kukuřice, proso, pšenice, ječmen

Typ plísně: Aspergillus ochraceous

Vyvolává rakovinu a dochází k oslabení imunitního systému, poškozuje ledviny, zánět vzduchových vaků

Ohrožená zvířata: drůbež, prasata

Klimatické podmínky : teplo a vlhko + skladová plíseň + toxin (v mírném pásmu)

Limity potraviny                                                                                                            ppm

Nezpracované obiloviny                                                                                        0,005

Obilné produkty pro přímou spotřebu                                                                 0,003

Limity krmiva                                                                                                                 ppm

Krmné suroviny, obiloviny a výrobky z obilovin                                                 0,25

Krmné směsi

 • Pro prasata                                                                                                      0,05
 • Pro drůběž                                                                                                       0,1
 • Pro kočky a psy                                                                                                0,01

T-2 / HT-2 toxin

Ohrožené plodiny: oves, pšenice, ječmen, kukuřice

Typ plísně: Fusarium sp.

Vyvolává kožní problémy, krvácení, dochází k oslabení imunitního systému, může dojít až k úmrtí, snížený příjem krmiva, léze v dutině ústní, poškození motorických funkcí, nekróza kůže, krvácivost, zpomalení růstu

Ohrožená zvířata: prasata, drůbež, skot a v neposlední řadě ohrožuje zdraví člověka

Klimatické podmínky: chladno a vlhko (mírné pásmo)

Limity potraviny                                                                                                           ppm

Nezpracované obiloviny a výrobky z obilovin

(údaje o přítomnosti prozatím omezené, maximální limit bude stanoven dle výsledků výzkumu)

Limity krmiva                                                                                                                 ppm

Krmné směsi pro kočky                                                                                           0,05      

Odběr vzorků je nejdůležitější začátek analýzy

 • Odeberte co největší množství vzorku z více míst
 • Použijte proporcionální vzorkovač
 • Testujte vzorek co možná nejdříve
 • Rozmělněte nejméně 1 kg vzorku
 • Rozmělněte vzorek na jemný šrot
 • Použijte co možná největší množství při přípravě samotného vzorku pro analýzu
 • podle nařízení komise 401/2006, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu množství mykotoxinů v potravinách:

Hmotnost dílčího vzorku musí být min. 100g, pokud není stanoveno jinak.

Míra výtěžnosti analytů z daných matric je různá, závisí na použité metodě, extrakčních činidlech a v neposlední řadě lidském faktoru. Pohybuje se okolo 60-120%.